| Latinica |

Почента

Контакти

Мапа сајта

О Вишем суду
Организација суда
Јавност у раду суда
Приступ информацијама од јавног значаја
Притужбе странака
Судски тумачи
Регистар судских вештака
Обрасци и таксе
Судска праксаИнформације и саопштења
Линкови
Организационе јединице у суду
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ВИШЕМ СУДУ У ПИРОТУ
1. Судска управа
2. Судска писарница
3. Рачуноводствена служба
4. Информатичка служба
5. Остали послови
 

Судска управа

Послове који према Закону о уређењу судова, Закону о судијама, Судског пословника и других позитивних прописа спадају у оквиру судске управе обављаће  в.ф. Председника суда Зоран Колев.
В.ф. Председника суда у случају одсутности или спречености замењиваће судија Марина Живковић.
Послове из делокруга судске управе обављаће судијски помоћник Марија Рангелов, по задужењу в.ф. Председника суда и заменика в.ф. Председника суда.
Послове из делокруга израде извештаја поред в.ф. Председника суда обављаће  управитељ судске писарнице Марија Ћирић, судијски помоћник Марија Рангелов и референт судске управе Наташа Китанов.
Административно техничке послове судске управе и послове везане за поротничку службу, као и послове техничког секретара суда обављаће референт  Наташа Китанов.
Послове везане за народну одбрану обављаће в.ф. Председника суда и судијски помоћник Марија Рангелов.
 
Судска писарница
 
Управитељ судске писарнице сарадник Марија Ћирић руководиће радом у писарници, водити уписнике и формирати предмете у материјама: К, Ким, Км, Р, Кпп, Кппр, Ивм, Крм, Квм, Икж и Рех, а обављаће и друге послове за наведене материје. Осим тога управитељ судске писарнице вршиће наплату трошкова кривичног поступка и паушала.
Референт уписничар Соња Манчић водиће уписнике и формирати предмете у материјама: П, Кв, Гж, Куо, Пои, Тои, Спк, Кж, Кр и Ку.
Референт уписничар Никола Ђорђевић водиће уписнике и формирати предмете у материјама: Кр, Ку, Р4 П, Р4 И и Р4 К и уписник посете притвореницима. Осим тога вршиће пријем поште, разврставање поште по материјама у складу са судским пословником, вршиће експедицију судских одлука и других писмена, као и друге послове у оквиру писарнице, архивирати предмете и водити рачуна о чувању архивираних предмета, водиће књиге архивираних предмета и друге књиге у вези архиве.
 
Сходно чл. 97. Судског пословника, писарница даје обавештења на основу података из уписника и списа које садрже само нужне податке о стадијуму поступка у коме се предмет налази и друга слична обавештења.
 
Рачуноводство
 
Послове шефа рачуноводства обављаће саветник Бојана Анђелковић.
Послове радног места за финансијско пословање обављаће референт Маја Петровић.
 
Информатичка служба
 
Информатичком службом руководи саветник Александра Ћирић, а уједно ће обављати све послове из области наведене службе за овај суд. Осим тога иста ће обављати послове за Основни суд у Пироту, Прекршајни суд и оба тужилаштва, у зависности од потребе и тражења наведених правосудних органа, као и од могућности Вишег суда у погледу пружања тражених послова.
 
Остали послови
 
Послове безбедности свих правосудних органа у згради суда обављаће руководилац правосудне страже Бошко Маринковић и стражари: Ивица Момчиловић, Милан Ђорђевић, Миљан Митић, Милан Милојевић, Никодије Петровић и Бојан Ћирић, сви намештеници четврте врсте.
Послове возача достављача обављаће Зоран Живић, намештеник четврте врсте.
Послове одржавања хигијене обављаће следећи намештеници шесте врсте спремачице: Марица Османовић и Павлина Панчић одржаваће хигијену у просторијама Вишег суда. Док ће спремачице Софија Рацановић и Милена Николић одржавати хигијену у Основном суду.
 
У Вишем суду у Пироту тренутно има 26 запослена лица на неодређено време, као и 4 запослена на одређено време.
Од овог броја 6 су носиоци правосудне функције-судије, заједно са председником суда.
Од осталих запослених лица, 13 су државни службеници а 13 су намештеници.

Претрага сајта

Поставите питање
Информатор - Виши суд у Пироту

Информатор о раду - aжуриран 16.01.2017. године - у (pdf) формату можете преузети  oвде

Информатор о раду - aжуриран 16.01.2017. године - у (doc) формату можете преузети  oвде

Обавештење

Виши суд у Пироту је је у току 2016.године омогућио, уступањем простора, отварање одељење јавног предузећа ''Поште Србије'' у згради Вишег суда у Пироту и тиме омогућио странкама, поред осталих услуга поште и куповину судских таксених марки у самој згради суда.


2009, Виши Суд Пирот, Српских Владара 126, 18300 Пирот, телефон/факс : 010 312 442; 010 312 447

Реализацију сајта финансирало МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ НОРВЕШКЕ
"УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРАВДЕ У СРБИЈИ"