| Latinica |

Почента

Контакти

Мапа сајта

О Вишем суду
Организација суда
Јавност у раду суда
Приступ информацијама од јавног значаја
Притужбе странака
Судски тумачи
Регистар судских вештака
Обрасци и таксе
Судска пракса
Информације и саопштења
ЛинковиОрганизационе јединице у суду
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ВИШЕМ СУДУ У ПИРОТУ
1. Судска управа
2. Судска писарница
3. Рачуноводствена служба
4. Информатичка служба
5. Остали послови
 
Судска управа
 
Послове који према Закону о уређењу судова, Закону о судијама, Судског пословника и других позитивних прописа спадају у оквиру судске управе обављаће  Председника суда Зоран Манић.
 
Председника суда у случају одсутности или спречености замењиваће судија Марина Живковић.
 
Послове из делокруга судске управе обављаће секретар суда Бранимирка Митровић, по задужењу Председника суда и заменика Председника суда.
 
Послове из делокруга израде извештаја поред Председника суда обављаће  управитељ судске писарнице Марија Ћирић, секретар суда Бранимирка Митровић и технички секретар Наташа Китанов.
 
Административно техничке послове судске управе и послове везане за поротничку службу, као и послове техничког секретара суда обављаће референт  Наташа Китанов.
 
Послове везане за народну одбрану обављаће Председник суда и секретар суда Бранимирка Митровић.
 
 
 
Судска Писарница
 
 
Управитељ судске писарнице сарадник Марија Ћирић руководиће радом у писарници, водити уписнике и формирати предмете у материјама: К, Кпп, Кппр,  Кри, Пои, Тои, Р, Икж, Ким, Км, Квм, Кп, Рех, са по 50% у предметима Гж-јб, Рж-г, Рж-р, Рж-рр, а обављаће и друге послове за наведене материје. Осим тога управитељ судске писарнице вршиће наплату трошкова кривичног поступка и паушала.
 
            Референт уписничар Соња Манчић водиће уписнике и формирати предмете у материјама: П (50% тих предмета и то у поступцима заштите од дискриминације), П, П1, П2, П3, П4, П-уз, Ппр-уз, Прр1, Кв, Кж1, Кж2, Рж-г, Кж-р, Куо, Спк, Кре, као и по 50% у материјама  Гж-јб, Рж-г, Рж-р, Рж-рр, а обављаће и остале послове по налогу Председника суда и управитеља писарнице.
 
            Референт уписничар Никола Ђорђевић водиће уписнике и формирати предмете у материјама: Кр, Ку, Р4 П, Р4 И, Р4 К, Р4 Р, водиће уписнике и формирати предмете и то по 50% истих у материјама Гж, Гж1, Гж2 и уписник посете притвореницима. Осим тога вршиће пријем поште, разврставање поште по материјама у складу са судским пословником, вршиће експедицију судских одлука и других писмена, као и друге послове у оквиру писарнице, архивирати предмете и водити рачуна о чувању архивираних предмета, водиће књиге архивираних предмета и друге књиге у вези архиве, а обављаће и остале послове по налогу Председника суда и управитеља писарнице.
 
            Референт уписничар Тања Ристић водиће уписнике и формирати предмете у  материји П (50% тих предмета и то у поступцима заштите од дискриминације), у материјама Гж, Гж1, Гж2 (по 50% тих предмета), а обављаће и остале послове по налогу Председника суда и управитеља писарнице.
 
 
Рачуноводство
 
 
            Послове шефа рачуноводства обављаће саветник Бојана Пејчић Анђелковић.
            Послове радног места за финансијско пословање обављаће референт Маја Петровић.
 
 
Информатичка служба
 
 
Информатичком службом руководи саветник Александра Ћирић, а уједно ће обављати све послове из области наведене службе за овај суд.
 
 
 
Остали послови
 
Послове безбедности свих правосудних органа у згради суда обављаће руководилац правосудне страже Бошко Маринковић и стражари: Ивица Момчиловић, Милан Ђорђевић, Миљан Митић, Милан Милојевић, Никодије Петровић и Бојан Ћирић, сви намештеници четврте врсте.
 
Послове достављача обављаће Зоран Живић, намештеник четврте врсте.
 
Послове одржавања хигијене обављаће следећи намештеници шесте врсте спремачице: Марица Османовић и Павлина Панчић одржаваће хигијену у просторијама Вишег суда. Док ће спремачице Софија Рацановић и Милена Николић одржавати хигијену у Основном суду.

Претрага сајта

Поставите питање
Информатор - Виши суд у Пироту

Информатор о раду - aжуриран 05.06.2018. године - у (pdf) формату можете преузети >>>

Информатор о раду - aжуриран 05.06.2018. године - у (doc) формату можете преузети  oвде

Обавештење

Виши суд у Пироту је је у току 2016.године омогућио, уступањем простора, отварање одељење јавног предузећа ''Поште Србије'' у згради Вишег суда у Пироту и тиме омогућио странкама, поред осталих услуга поште и куповину судских таксених марки у самој згради суда.
Водич за остваривање права2009, Виши Суд Пирот, Српских Владара 126, 18300 Пирот, телефон/факс : 010 312 442; 010 312 447

Реализацију сајта финансирало МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ НОРВЕШКЕ
"УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРАВДЕ У СРБИЈИ"