| Latinica |

Почента

Контакти

Мапа сајта

О Вишем суду
Организација суда
Јавност у раду суда
Приступ информацијама од јавног значаја
Притужбе странака
Судски тумачи
Регистар судских вештака
Обрасци и таксе
Судска пракса
Публикације - Информатор

*** Служба за помоћ сведоцима и оштећенима
*** Медијација
Линкови
Информације и саопштења


Јавност у раду суда
Јавност у раду суда

Сходно чл. 362.  ЗКП-а, главни претрес је јаван и њему могу присуствовати само лица старија од 16 година.
 
Од отварања заседања, па до завршетка главног претреса, веће може, по  службеној дужности или на предлог странаке или браниоца, али увек након њиховог изјашњења, искључити јавност за цео главни претрес или један његов део, ако је то потребно ради заштите:

1)интереса националне безбедности
2)јавног реда и морала
3)интереса малолетника
4)приватности учесника у поступку
5)других оправданих интереса у демократском друштву.
 
На основу чл. 364. ЗКП, искључење јавности не односи се на странке, браниоца, оштећеног и њиховог заступника и пуномоћника тужиоца.
 
Кад се суди малолетнику, увек ће се искључити јавност а веће може дозволити да главном претресу присуствују лица која се баве заштитом и васпитавањем малолетника или сузбијањем преступништва младих, на основу чл. 75. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица.
 
Слично је одређено и Законом о парничном поступку, чл. 321-325.
 
У суду је дозвољено фотографисање и снимање, као и јавно приказивање, под условом да председник суда изда одобрење у писаној форми.
 
Фотографисање у току суђења и јавно објављивање фотографија одобрава председник већа, на основу претходно дате сагласности странака и осталих учесника у поступку. При томе се мора водити рачуна о интересовању јавности, интересу поступка, приватности и безбедности учесника у поступку, па се, и ограничење јавности врши ако су повређени ови интереси.
 
Видео и звучно-магнетофонско снимање на главном претресу у крив. поступку и јавно приказивање-репродуковање снимака ван случајева из чл. 236. ЗКП-а обавља се по одобрењу председника Врховног касационог суда Србије уз претходно прибављено мишљење председника већа, судије и уз сагласност странака.
 
Видео и звучно снимање на главној расправи у парничном поступку и јавно приказивање снимака одобрава председник суда уз претходно прибављено мишљење председника већа, судије и уз сагласност странака.

Претрага сајта

Обавештења

Зграда у којој је смештен Виши суд у Пироту, као и остали правосудни органи, има посебан улаз којим је омогућен приступ лицима са посебним потребама. Овај улаз се налази у приземљу дела зграде коју користи Основни суд у Пироту, поред пасажа из правца дворишта.

Виши суд у Пироту је је у току 2016. године омогућио, уступањем простора, отварање одељење јавног предузећа ''Поште Србије'' у згради Вишег суда у Пироту и тиме омогућио странкама, поред осталих услуга поште и куповину судских таксених марки у самој згради суда.

 Водич за остваривање права


2009, Виши Суд Пирот, Српских Владара 126, 18300 Пирот, телефон/факс : 010 312 442; 010 312 447

Реализацију сајта финансирало МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ НОРВЕШКЕ
"УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРАВДЕ У СРБИЈИ"