| Latinica |

Почента

Контакти

Мапа сајта

О Вишем суду
Организација суда
Јавност у раду суда
Приступ информацијама од јавног значаја
Притужбе странака
Судски тумачи
Регистар судских вештака
Обрасци и таксе
Судска пракса
Публикације - Информатор

*** Служба за помоћ сведоцима и оштећенима
*** Медијација
Линкови
Информације и саопштења


Приступ информацијама од јавног значаја
Подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја Вишем суду у Пироту
Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја
- Садржина права на слободан приступ информацијама од јавног значаја
 
            У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, јавност има право на приступ информацијама од јавног значаја којима располаже суд, а све ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења демократског поретка и отвореног друштва.
 
            Информација од јавног значаја, у смислу овог закона, јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.
 
            Сходно чл. 5. наведеног Закона, свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин, те је овај суд дужан да поступи на горе наведени начин.
 
            Виши суд у Пироту не сме бити рестриктиван у примени Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, односно мора поштовати начело једнакости из чл. 6. наведеног Закона, да права из овог Закона припадају свима под једнаким условима, без обзира на држављанство, пребивалиште, боравиште, односно седиште, или лично својство као што је раса, вероисповест, национална и етничка припадност, пол и слично.
 
            Захтев тражиоца информација од јавног значаја подноси се у писменој форми и треба обавезно да садржи име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Поред тога захтев може да садржи и друге податке који ће омогућити проналажење одговарајуће информације. Тражилац није дужан да наведе разлог за захтев.
 
Ако захтев не садржи наведене податке односно ако није уредан, овлашћено лице дужно је да поучи тражиоца упутством о допуни како да те недостатке отклони. Ако тражилац у року од 15 дана од дана пријема упутства то не учини, а недостаци су такве природе да се по захтеву не може поступити, суд ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.
 
Виши суд у Пироту дужан је да омогући приступ информацијама од јавног значаја и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник и уноси у посебну евиденцију. Рокови се у том случају рачунају као да је захтев поднет у писменој форми.
 
-Врсте информација и начин чувања носача информација
 
Виши суд у Пироту поседује податке у вези са предметима, извештаје о раду тог суда, Основног суда у Пироту и Основног суда у Димитровграду, податке о именима и примањима носиоца правосудних функција, државних службеника и намештеника, систематизације радних места и друго.
 
-Овлаћено лице за поступке по захтевима за приступ информација од јавног значаја
 
Сходно чл. 38. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, овлашћено лице за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја је Председник Вишег суда у Пироту, Зоран Манић.
 
-Одлучивање по захтеву
 
Виши суд у Пироту је дужан да без одлагања а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације, стави му на увид документ ( увид се врши у службеним просторијама суда ) који садржи тражену информацију, односно да му изда или упути копију тог документа. У одређеним случајевима рок износи 48 сати. Увид у копију документа је бесплатан док се издата копија наплаћује у висини нужних трошкова. Уколико из оправданих разлога није у могућности да то учини у наведеном року, дужан је да тражиоца информације о томе обавести и да одреди накнадни рок за поступање по захтеву који не може бити дужи од 40 дана, од дана пријема захтева. Ако суд на захтев не одговори у року, тражилац може упутити жалбу Поверенику.
 
Ако суд одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда односно упути копију тог документа, дужан је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи као и да у решењу упути тражиоца информације на правна средства која може изјавити против таквог решења.
 
Суд неће тражиоцу информација омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, у случајевима предвиђеним чл. 9-14 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
 
Прилог: У току 2018. године, Вишем суду у Пироту поднето је 31 захтева за приступ информацијама од јавног значаја.

Претрага сајта

Обавештења

Зграда у којој је смештен Виши суд у Пироту, као и остали правосудни органи, има посебан улаз којим је омогућен приступ лицима са посебним потребама. Овај улаз се налази у приземљу дела зграде коју користи Основни суд у Пироту, поред пасажа из правца дворишта.

Виши суд у Пироту је је у току 2016. године омогућио, уступањем простора, отварање одељење јавног предузећа ''Поште Србије'' у згради Вишег суда у Пироту и тиме омогућио странкама, поред осталих услуга поште и куповину судских таксених марки у самој згради суда.

 Водич за остваривање права


2009, Виши Суд Пирот, Српских Владара 126, 18300 Пирот, телефон/факс : 010 312 442; 010 312 447

Реализацију сајта финансирало МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ НОРВЕШКЕ
"УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРАВДЕ У СРБИЈИ"