| Latinica |

Почента

Контакти

Мапа сајта

О Вишем суду
Организација суда
Јавност у раду суда
Приступ информацијама од јавног значаја
Притужбе странака
Судски тумачи
Регистар судских вештака
Обрасци и таксе
Судска пракса
Информације и саопштења
ЛинковиПритужбе странака
Притужбе

Странке и други учесници у поступку могу у сваком тренутку да се обрате суду са притужбом или представком у вези са вођењем судског поступка или било којим другим питањем у вези са остваривањем права грађана у суду.
Притужба се подноси на рад суда када странка сматра да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток и исход.
Председник суда дужан је да размотри притужбу и да о њеној основаности и предузетим мерама обавести притужиоца у року од 15 дана од пријема. Уколико Председник суда не одговори у поменутом року, притужилац се може обратити непосредно вишем суду.
Председник Вишег суда у Пироту је овлашћен да на надзире судску управу Основног суда у Пироту и овлашћен је да тражи обавештења о примени закона и других прописа, као и да над истим врши надзор над радом.
Притужбе и представке треба да садрже ознаку предмета, разлог притужења или представке, име и презиме, адресу и конткат телефон подносиоца истих.
Виши суд у Пироту располаже формуларом за подношење притужби при чему сваки евентуални притужилац може исти преузети са веб презентације суда или добити без накнаде у канцеларији бр.2.

У току 2017. године изјављено је укупно 33 притужбе, од којих су 12 притужбе на рад Вишег суда у Пироту, 21 притужбе на рад нижестепених судова. Од наведеног броја 2 притужбе су оцењене као основане, једна као беспредметна, једна као делимично основана а аостале као неосноване
Претрага сајта

Поставите питање
Информатор - Виши суд у Пироту

Информатор о раду - aжуриран 05.06.2018. године - у (pdf) формату можете преузети >>>

Информатор о раду - aжуриран 05.06.2018. године - у (doc) формату можете преузети  oвде

Обавештење

Виши суд у Пироту је је у току 2016.године омогућио, уступањем простора, отварање одељење јавног предузећа ''Поште Србије'' у згради Вишег суда у Пироту и тиме омогућио странкама, поред осталих услуга поште и куповину судских таксених марки у самој згради суда.


Водич за остваривање права


2009, Виши Суд Пирот, Српских Владара 126, 18300 Пирот, телефон/факс : 010 312 442; 010 312 447

Реализацију сајта финансирало МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ НОРВЕШКЕ
"УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРАВДЕ У СРБИЈИ"