| Latinica |

Почента

Контакти

Мапа сајта

О Вишем суду
Организација суда
Јавност у раду суда
Приступ информацијама од јавног значаја
Притужбе странака
Судски тумачи
Регистар судских вештака
Обрасци и таксе
Судска пракса
Публикације - Информатори
Годишњи распоред послова
Кодекс понашања државних службеника

Jавне набавке мале вредности за 2019. годину
>> Служба за помоћ сведоцима и оштећенима
>> Медијација
>> Заштита података о личности
Информације и саопштења
Линкови


>> Медијација
Формирана је служба за подршку алтернативним начинима решавања спорова у оквиру Вишег суда у Пироту.
Службом ће руководити секретар суда Бранимирка Митровић и давати информације странкама.
Медијатори у овом суду су Ђорђе Петровић, Драгана Тончић и Гордана Ђурић.
Извод из Закона о посредовању у решавању спорова: текст члана 2, члана 10, члана 30 и члана 31.

Члан 2.
Посредовање је поступак, без обзира на назив, у којем стране добровољно настоје да спорни однос реше путем преговарања, уз помоћ једног или више посредника, који странама помаже да постигну споразум (у даљем тексту: посредовање).

Члан 10.
У поступку посредовања стране су равноправне.
Посредник је дужан, уважавајући све околности случаја, да странама обезбеди равноправан положај.

Члан 30.
Стране могу покренути поступак посредовања пре или након покренутог судског поступка.
Стране могу покренути поступак посредовања и у току поступка по правним лековима или у току извршног поступка.
Стране које су се уговором обавезале да у случају спора покушају да спорни однос реше посредовањем пре покретања судског или другог поступка правне заштите, могу од поступка посредовања одустати у сваком тренутку.

Члан 31.
Ако се постигне споразум о решавању спора путем посредовања након покренутог судског или другог поступка до закључења првог рочишта за главну расправу, странке се могу ослободити плаћања судских, односно административних такси, у складу са законом који уређује судске, односно административне таксе.
Претрага сајта

Обавештења

Зграда у којој је смештен Виши суд у Пироту, као и остали правосудни органи, има посебан улаз којим је омогућен приступ лицима са посебним потребама. Овај улаз се налази у приземљу дела зграде коју користи Основни суд у Пироту, поред пасажа из правца дворишта.

Виши суд у Пироту је је у току 2016. године омогућио, уступањем простора, отварање одељење јавног предузећа ''Поште Србије'' у згради Вишег суда у Пироту и тиме омогућио странкама, поред осталих услуга поште и куповину судских таксених марки у самој згради суда.

 
2009, Виши Суд Пирот, Српских Владара 126, 18300 Пирот, телефон/факс : 010 312 442; 010 312 447

Реализацију сајта финансирало МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ НОРВЕШКЕ
"УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРАВДЕ У СРБИЈИ"