| ћирилица |

Početna

Kontakti

Mapa sajta

O Višem sudu
Organizacija suda
Javnost rada u sudu
Pristup informacijama od javnog značaja
Pritužbe stranaka
Sudski tumaci
Registar sudskih veštaka
Obrasci i takse
Sudska praksa
Publikacije - Informatori
Viši sud u Pirotu
Osnovni sud u Dimitrovgradu

Javne nabavke male vrednosti za 2019. godinu
>> Služba za pomoć svedocima i oštećenima
>> Medijacija
>> Zaštita podataka o ličnosti
Linkovi
Informacije i saopštenja


Pristup informacijama od javnog značaja
Podnošenje zahteva za pristup informacijama od javnog značaja Višem sudu u Pirotu
Ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja
- Sadržina prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja
 
            U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, javnost ima pravo na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolaže sud, a sve radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja demokratskog poretka i otvorenog društva.
 
            Informacija od javnog značaja, u smislu ovog zakona, jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.
 
            Shodno čl. 5. navedenog Zakona, svako ima pravo da mu se informacija od javnog značaja učini dostupnom tako što će mu se omogućiti uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, pravo na kopiju tog dokumenta, kao i pravo da mu se, na zahtev, kopija dokumenta uputi poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način, te je ovaj sud dužan da postupi na gore navedeni način.
 
            Viši sud u Pirotu ne sme biti restriktivan u primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, odnosno mora poštovati načelo jednakosti iz čl. 6. navedenog Zakona, da prava iz ovog Zakona pripadaju svima pod jednakim uslovima, bez obzira na državljanstvo, prebivalište, boravište, odnosno sedište, ili lično svojstvo kao što je rasa, veroispovest, nacionalna i etnička pripadnost, pol i slično.
 
            Zahtev tražioca informacija od javnog značaja podnosi se u pismenoj formi i treba obavezno da sadrži ime, prezime i adresu tražioca, kao i što precizniji opis informacije koja se traži. Pored toga zahtev može da sadrži i druge podatke koji će omogućiti pronalaženje odgovarajuće informacije. Tražilac nije dužan da navede razlog za zahtev.
 
Ako zahtev ne sadrži navedene podatke odnosno ako nije uredan, ovlašćeno lice dužno je da pouči tražioca uputstvom o dopuni kako da te nedostatke otkloni. Ako tražilac u roku od 15 dana od dana prijema uputstva to ne učini, a nedostaci su takve prirode da se po zahtevu ne može postupiti, sud će doneti zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.
 
Viši sud u Pirotu dužan je da omogući pristup informacijama od javnog značaja i na osnovu usmenog zahteva tražioca koji se saopštava u zapisnik i unosi u posebnu evidenciju. Rokovi se u tom slučaju računaju kao da je zahtev podnet u pismenoj formi.
 
-Vrste informacija i način čuvanja nosača informacija
 
Viši sud u Pirotu poseduje podatke u vezi sa predmetima, izveštaje o radu tog suda, Osnovnog suda u Pirotu i Osnovnog suda u Dimitrovgradu, podatke o imenima i primanjima nosioca pravosudnih funkcija, državnih službenika i nameštenika, sistematizacije radnih mesta i drugo.
 
-Ovlaćeno lice za postupke po zahtevima za pristup informacija od javnog značaja
 
Shodno čl. 38. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja je Predsednik Višeg suda u Pirotu, Zoran Manić.
 
-Odlučivanje po zahtevu
 
Viši sud u Pirotu je dužan da bez odlaganja a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, obavesti tražioca o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument ( uvid se vrši u službenim prostorijama suda ) koji sadrži traženu informaciju, odnosno da mu izda ili uputi kopiju tog dokumenta. U određenim slučajevima rok iznosi 48 sati. Uvid u kopiju dokumenta je besplatan dok se izdata kopija naplaćuje u visini nužnih troškova. Ukoliko iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da to učini u navedenom roku, dužan je da tražioca informacije o tome obavesti i da odredi naknadni rok za postupanje po zahtevu koji ne može biti duži od 40 dana, od dana prijema zahteva. Ako sud na zahtev ne odgovori u roku, tražilac može uputiti žalbu Povereniku.
 
Ako sud odbije da u celini ili delimično obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži kao i da u rešenju uputi tražioca informacije na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja.
 
Sud neće tražiocu informacija omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja, u slučajevima predviđenim čl. 9-14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.
 
Prilog: U toku 2018. godine, Višem sudu u Pirotu podneto je 31 zahteva za pristup informacijama od javnog značaja.

Pretraga sajta

Obaveštenja

Zgrada u kojoj je smešten Viši sud u Pirotu, kao i ostali pravosudni organi, ima poseban ulaz kojim je omogućen pristup licima sa posebnim potrebama. Ovaj ulaz se nalazi u prizemlju dela zgrade koju koristi Osnovni sud u Pirotu, pored pasaža iz pravca dvorišta.
 
Viši sud u Pirotu je je u toku 2016.godine omogućio, ustupanjem prostora, otvaranje odeljenje javnog preduzeća ''Pošte Srbije'' u zgradi Višeg suda u Pirotu i time omogućio strankama, pored ostalih usluga pošte i kupovinu sudskih taksenih marki u samoj zgradi suda.

© 2009,Viši Sud u Pirotu, Srpskih Vladara 126, 18300 Pirot, telefon/faks: 010 312 442; 010 312 447

Realizaciju sajta finansiralo MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA KRALJEVINE NORVEŠKE
"UNAPREDJENJE DOSTUPNOSTI PRAVDE U SRBIJI"