Медијација

Медијација

Формирана је служба за подршку алтернативним начинима решавања спорова у оквиру Вишег суда у Пироту.Службом ће руководити секретар суда Бранимирка Митровић и давати информације странкама.Извод из Закона о посредовању у решавању спорова: текст члана 2, члана 10, члана 30 и члана 31.
Члан 2.Посредовање је поступак, без обзира на назив, у којем стране добровољно настоје да спорни однос реше путем преговарања, уз помоћ једног или више посредника, који странама помаже да постигну споразум (у даљем тексту: посредовање).
Члан 10.У поступку посредовања стране су равноправне.Посредник је дужан, уважавајући све околности случаја, да странама обезбеди равноправан положај.
Члан 30.Стране могу покренути поступак посредовања пре или након покренутог судског поступка.Стране могу покренути поступак посредовања и у току поступка по правним лековима или у току извршног поступка.Стране које су се уговором обавезале да у случају спора покушају да спорни однос реше посредовањем пре покретања судског или другог поступка правне заштите, могу од поступка посредовања одустати у сваком тренутку.
Члан 31.Ако се постигне споразум о решавању спора путем посредовања након покренутог судског или другог поступка до закључења првог рочишта за главну расправу, странке се могу ослободити плаћања судских, односно административних такси, у складу са законом који уређује судске, односно административне таксе.

Регистар посредника можете погледати овде