Приступ информацијама од јавног значаја

 

 

Информације о подношењу захтева за приступ информацијама

Захтев тражиоца информација од јавног значаја подноси се у писменој форми и треба обавезно да садржи име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Поред тога захтев може да садржи и друге податке који ће омогућити проналажење одговарајуће информације. Тражилац није дужан да наведе разлог за захтев.

Ако захтев не садржи наведене податке односно ако није уредан, овлашћено лице дужно је да поучи тражиоца упутством о допуни како да те недостатке отклони. Ако тражилац у року од 15 дана од дана пријема упутства то не учини, а недостаци су такве природе да се по захтеву не може поступити, суд ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Виши суд у Пироту дужан је да омогући приступ информацијама од јавног значаја и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник и уноси у посебну евиденцију. Рокови се у том случају рачунају као да је захтев поднет у писменој форми.

- Врсте информација и начин чувања носача информација
Виши суд у Пироту поседује податке у вези са предметима, извештаје о раду тог суда, Основног суда у Пироту и Основног суда у Димитровграду, податке о именима и примањима носиоца правосудних функција, државних службеника и намештеника, систематизације радних места и друго.

Овлаћено лице за поступке по захтевима за приступ информација од јавног значаја
Сходно чл. 38. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, овлашћено лице за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја је Заменик председника Вишег суда у Пироту, Славица Видановић.

- Одлучивање по захтеву
Виши суд у Пироту је дужан да без одлагања а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације, стави му на увид документ ( увид се врши у службеним просторијама суда ) који садржи тражену информацију, односно да му изда или упути копију тог документа. У одређеним случајевима рок износи 48 сати. Увид у копију документа је бесплатан док се издата копија наплаћује у висини нужних трошкова. Уколико из оправданих разлога није у могућности да то учини у наведеном року, дужан је да тражиоца информације о томе обавести и да одреди накнадни рок за поступање по захтеву који не може бити дужи од 40 дана, од дана пријема захтева. Ако суд на захтев не одговори у року, тражилац може упутити жалбу Поверенику.

Ако суд одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда односно упути копију тог документа, дужан је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи као и да у решењу упути тражиоца информације на правна средства која може изјавити против таквог решења.

Суд неће тражиоцу информација омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, у случајевима предвиђеним чл. 9-14 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

ПРАВО ЖАЛБЕ

Тражилац информације може изјавити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности ако суд:

• одбаци или одбије захтев тражиоца, у року од 15 дана од када му је достављено решење или други акт
• не одговори у прописаном року на захтев тражиоца
• услови издавање копије документа који садржи тражену информацију уплатом накнаде која превазилази износ нужних трошкова израде те копије
• не стави на увид документ који садржи тражену информацију на начин предвиђен законом
• на друди начин отежава или онемогућава тражиоцу информације остваривање права на слободан приступ информацијама о јавном значају

Законски рок у коме Повереник треба да донесе одлуку по жалби је 30 дана од дана предаје жалбе, пошто омогући органу власти да се писмено изјасни, а по потреби и тражиоцу.

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.

Копија документа који садржи тражену информацију се издаје уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања, а која обавеза је прописана Уредбом Владе Србије о висини накнаде нужних трошкова које плаћа тражилац информације за израду копије докумената на којима се налази информација од јавног значаја.

Трошкови копирања документа:
• на формату А3 - 6 динара по страни;
• на формату А4 - 3 динара по страни.

Копија документа у електронском запису:
• дискета - 20 динара
• ЦД - 35 динара и
• ДВД - 40 динара

Копија документа на аудио касети је 150 динара.
Копија документа на аудио - видео касети је 300 динара.
Претварање једне стране документа из физичког у електронски облик је 30 динара.
За упућивање копије документа трошкови се обрачунавају према редовним износима у ЈП ПТТ „Србија".

Уколико висина нужних трошкова за издавање копија докумената на којима се налазе информације од јавног значаја прелази износ од 500,оо динара, тражилац информације је дужан да пре издавања информације пложи депозит у износу од 50% од износа нужних трошкова према трошковнику.

Орган власти може одлучити да тражиоца информације ослободи плаћања нужних трошкова, ако висина нужних трошкова не прелази износ од 50,00 динара, а посебно у случају достављања краћих докумената путем електронске поште или телефакса. Од плаћања накнаде ослобођени су новинари, када копију документа захтевају ради обављања свога позива, удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења, и сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту становништва и животне средине